Bank of Ceylon

ஆரம்ப பொது பங்கு வழங்கல் (IPO)
 

  • ஆரம்ப பொது பங்கு வழங்கலுக்கு முன்னரான ஆலோசனை மற்றும் பொருந்துகை ஆய்வு

  • ஆரம்ப பொது பங்கு வழங்கல் நிலுவை அக்கறை

  • மதிப்பீடுகள்

  • வைப்புச் சேவைகள்

  • வழங்கல் தொடர்பான பிரச்சினை முகாமைத்துவம்

  • ஆலோசகர்கள், முகாமையாளர்கள், பதிவாளர்கள் மற்றும் வங்கியாளர்களாக செயலாற்றல்