Bank of Ceylon

கூட்டாண்மை நிறுவனங்களுக்கான ஆலோசனை சேவைகள்

 
மூலதன கட்டமைப்பு ஆலோசனை 
 • நிதியிடல் மூலங்கள் பற்றிய ஆலோசனைகள்.

 • மூலதன கட்டமைப்பு ஆய்வுகள்.

 • வணிக திட்டங்கள் பற்றிய மீளாய்வு.

 • உரிமை வழங்கல்கள்

 • கூட்டாண்மை கடன் வழங்கல்கள்.

ஒன்றிணைவுகள் மற்றும் கையகப்படுத்தல்கள்
 • மதிப்பிடல்கள் மற்றும் ஆலோசனை செயற்பாடுகள்.

 • முகாமையாளர்கள் மற்றும் வங்கியாலளராக செயலாற்றல்.

கடன் பத்திரங்கள் வழங்கல்கள்
 • கடன் பத்திரங்கள் வழங்கல்கள் பற்றிய ஆலோசனை.

 • மதிப்பிடல்கள் மற்றும் நலமான கடன் கோiவையை இனங்காணல்.

 • முதலீட்டாளர்களுடன் வழங்கலை வைப்புச் செய்தல்.

 • வழங்கலை நிர்வகித்தல்.

 • வழங்கலுக்கான முகாமையாளர்கள், வங்கியாளர்கள், காப்பாளர்கள், பதிவாளர்கள் மற்றும் சட்டத்தரணிகளாக செயலாற்றல்.

தனியார் பங்குகள்
 
நிறுவனங்களுக்கான சேவைகள்
 • மதிப்பீடுகள்.

 • நிதியிடல் பற்றிய ஆலோசனைகள்.

 • வைப்புகள்.

 • எதிர்கால முதலீட்டாளர்களுடன் அறிமுகம்.

நிதியங்களுக்கான சேவைகள்
 • முன்கூட்டியே இனங்காணப்பட்ட டீல்கள்.

 • அறிமுக சேவைகள்.

 • வைப்புகள்.