Bank of Ceylon

தொகுதிக்கடன்கள்

 

தொகுதிக்கடன் வழங்கல், ஆரம்ப பொது வழங்கல்கள் (IPO கள்) மற்றும் உரிமை வழங்கல்கள்

 

சகல கடன் மற்றும் பங்குதொடர்பான வழங்கல்களுக்கும் நிர்வகிக்கும் வங்கி> சட்டத்தரணி> பதிவாளர் மற்றும் காப்பாளராக இலங்கை வங்கியால் செயலாற்ற முடியும்.